Wyszukiwarka

Polityka prywatności

.tel: 61-8-751-157 | kom: 512-510-619 | mail:biuro@rabski.pl

ZAPRASZAMY DO SKLEPU NA TERENIE POZNANIA – Starołęcka 200

Szanowni Państwo!
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Niniejsza regulacja wprowadzana nowe zasady dotyczące danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z
korzystaniem z usług Sklepu Internetowego w zakresie Państwa danych osobowych są szczegółowo
określone w Regulaminie Sklepu Internetowego – bardzo proszę o zapoznanie się z treścią.
Dane osobowe są pozyskiwane tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy lub zamiarze jej zawarcia oraz
dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy, np. w zakresie reklamacji, dochodzenia należności.
Dane osobowe pozyskiwane dla zawarcia umowy lub zamiaru jej zawarcia ograniczają się wyłącznie do
podania danych Klienta (m. in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu), które to Klient wypełnia na formularzu
zamówienia oraz na formularzu reklamacji.
Przez cały okres przetwarzania każdy z Państwa ma dostęp do swoich danych oraz ma możliwość je
sprostować lub żądać usunięcia o ile jest przetwarzanie jest zbędne dla zawarcia i realizacji umowy bądź
dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Dla zawarcia umowy i jej realizacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy nie jest
konieczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 RODO). Dla powyższych
celów wymagane jest wyłącznie zaakceptowanie polityki prywatności zgodne z RODO.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez PPHU Rabski z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 200

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe:

 1. są pozyskiwane tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy lub zamiarze jej zawarcia oraz
  dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy, np. w zakresie reklamacji, dochodzenia
  należności.
 2. pozyskiwane dla zawarcia umowy lub zamiaru jej zawarcia ograniczają się wyłącznie do podania
  danych Klienta (m. in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu), które to Klient wypełnia na formularzu
  zamówienia oraz na formularzu reklamacji. Dotyczy to także zapytań i ofert kierowanych pocztą
  elektroniczną.
 3. Przez cały okres przetwarzania są Państwu udostępniane z możliwością je sprostować lub żądać
  usunięcia, o ile przetwarzanie jest zbędne dla zawarcia i realizacji umowy bądź dochodzenia
  roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 4. Przetwarzane są przez PPHU Rabski z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 200.
 5. przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i dochodzenia roszczeń z niej
  wynikających i przez kolejne 10 lat od realizacji umowy lub zakończenia postępowania związanego z
  dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy. Po ww. okresie dane ulegają usunięciu.
 6. mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom, które
  współpracują lub działają na zlecenie PPHU Rabski przy zawieraniu lub realizacji umowy oraz
  podmiotom świadczącym pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad i
  konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz
  występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, pod warunkiem
  przetwarzania pozyskanych danych wyłącznie w celu zawarcia lub realizacji umowy i dochodzenia
  roszczeń z niej wynikających.